ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ1/2023 ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥE_N4765_21(3)

103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ(2)

103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ