ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2023 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ PE_TE_N4765_21

101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ