ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 1 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ 1 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 1 2022