ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 1/2022

NEO_SME_BOITHITIKO_PE_TE_ istoselida orthop

NEO_SME_BOITHITIKO_PE_TE_ istoselida

Αντίγραφο του ΣΜΕ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ 2022 istoselida

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ 103 istoselida

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ istoselida

Για την υποβολή ενστάσεων επί του πίνακα ορίζεται χρονικό διάστημα από 19/10/2022 – 21/10/2022 και ώρα 14:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραφείο Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης (Γραφείο 101), 1ος όροφος, Βασ.Όλγας 148, 54645 Θεσσαλονίκη).