ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2 2022
ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ(3)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ