ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΜΕ 1/2019 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Θεσσαλονίκη 04/09/2019

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                     Αρ.Πρωτ.: 2572

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

(Κ.Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ/νση: Βασ.Όλγας 148 Τ.Κ.: 54645

Τηλ.: 2310 – 519584 / 550989

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΣΜΕ 1/2019 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τέσσερις (4) ΠΕ Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατρικής φροντίδας σε μέλη των 14 Παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης με προβλήματα υγείας» και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα :

 

Υπηρεσία Κωδικός-Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης

Γραφείο Διοίκησης Κ.Α.Π.Η. και Παραρτήματα

101 –

ΠΕ Ιατρός Γενικής Ιατρικής

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι δώδεκα (12) μήνες  

3

Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης

Γραφείο Διοίκησης Κ.Α.Π.Η.

102 –

ΠΕ Ιατρός Παθολόγος

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι δώδεκα (12) μήνες  

1

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με κωδικό εντυπο  ΣΜΕ 4 μαζί με τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραφείο Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης (Γραφεία 101-102), 1ος όροφος, Βασ.Όλγας 148, 54645 Θεσσαλονίκη, κατά το χρονικό διάστημα 06/09/2019 – 16/09/2019, τις εργάσιμες μέρες και ώρες 09.00 – 14.00.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

κατεβάστε την ΠΡΟΣΚΛ. ΕΚΔ.ΕΝΔΙΑΦ.ΣΜΕ ΙΑΤΡΟΙ 2019

κατεβάστε το έντυπο αίτησης SME.4

κατεβάστε το Παράρτημα ΣΜΕ parartima_ergou_37_el_GR_(NEO) (1)