ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΔΟΧ ΣΟΧ 1/2019 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ & ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

6Ρ43ΟΕΤΖ-ΒΞΘ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

 

6ΠΔ5ΟΕΤΖ-ΓΝ3 ΟΙΚΟΓ.ΒΟΗΘΟΙ