ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ DPO

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Θεσσαλονίκη 22/09/2020

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                 Αρ.Πρωτ.: 2787

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

(Κ.Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ/νση: Βασ.Όλγας 148  Τ.Κ.: 54645

Τηλ.: 2310 – 519584 / 550989

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Υ.Π.Δ.)ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Υ.Π.Δ.) του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η Δήμου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 και τις διατάξεις του νόμου 4624/2019, για ένα (1) έτος και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους με αντίστοιχο αντικείμενο να καταθέσουν κλειστές προσφορές, στη Δ/νση: Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Βασιλίσσης Όλγας 148, Τ.Κ 54645 Θεσσαλονίκη μέχρι και την Παρασκευή 02/10/2020 και ώρα 14.00.  

 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΠΙΖΙΔΗΣ

 

 

κατεβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υ.Π.Δ. ΚΑΠΗ