ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ ΔΘ

Γ.Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019