ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Το ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ ΔΘ διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με το Πρότυπο  ΕΛΟΤ 1429:2008, από την EUROCERT – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.