ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2310550989 - 2310519584
Απολογιστικά – Ισολογισμοί.

ΚΑΠΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΠΗ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 Κ.Α.Π.Η. Δ.Θ.

Στη σελίδα αυτή παραθέτονται τα οικονομικά στοιχεία του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η.

2.2.1 Συνοπτική  παρουσίαση  των  εσόδων όπως  έχει  καταρτιστεί.

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.571.582,00
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.000,00
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 6.000,00
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10.000,00
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 354.582,00
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.200.000,00
1 EKTAKTA ΕΣΟΔΑ 1.000,00
14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1.000,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 12.000,00
21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ  12.000,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 11.000,00
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 11.000,00
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 566.800,00
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 561.800,00
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.000,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 270.000,00
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 270.000,00           
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.432.382,00

 

3.1.1. Συνοπτική  παρουσίαση  των  εξόδων όπως  έχει  καταρτιστεί.

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
6 Έξοδα 1.748.360,00
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.312.500,00
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 97.970,00
62 Παροχές τρίτων 267.800,00
63 Φόροι τέλη 2.490,00
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 31.100,00
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 500,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 33.500,00
68 Λοιπά Έξοδα 2.500,00
7 Επενδύσεις 13.000,00                     
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 13.000,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις 641.256,00
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 60.456,00
82 Αποδόσεις 569.800,00
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 11.000,00
9 Αποθεματικό 29.766,00
91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό   

29.766,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.432.382,00

       

 

Δημοσίευση Προϋπολογισμού

 

 

Αναλυτικά Στοιχεία

Γραφήματα

Δείκτες

Back to Top