ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 14-2-2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΤΕΛΙΚΗ ΣΟΧ 1 2019