ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1139/24.04.2020ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Θεσσαλονίκη 24/04/2020

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                  Αρ.Πρωτ.:      1140

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

(Κ.Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ/νση: Βασ.Όλγας 148  Τ.Κ.: 54645

Τηλ.: 2310 – 519584 / 550989

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1139/24.04.2020ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣανακοινώνει την πρόσληψη με  σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης  διάρκειας, συνολικά  πέντε (5) ατόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της υπ’ αριθμ. 64/14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιούCOVID-19»και συγκεκριμένα για τις εξής ειδικότητες ανά αριθμό ατόμων:

 

Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης  

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

Από την υπογραφή της σύμβασης και γιατέσσερις (4) μήνες  

2

Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης ΤΕ

Νοσηλευτών

Από την υπογραφή της σύμβασης και για τέσσερις (4) μήνες 2
Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης ΔΕ Οδηγών (Γ’ ή Δ΄κατηγορίας) Από την υπογραφή της σύμβασης και για τέσσερις (4) μήνες 1

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησημαζίμε τα δικαιολογητικά τους, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kapidthes@yahoo.gr  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραφείο Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης (Γραφεία 101), 1ος όροφος, Βασ.Όλγας 148, 54645 Θεσσαλονίκη κατά το χρονικό διάστημα 24/04/2020 –30/04/2020 .

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

κατεβάστε την ανακοίνωση

 

κατεβάστε το έντυπο της αίτησης